ALLMÄNNA VILLKOR

Clarion Hotel Stockholms webbshop
2018-09-11

Dessa Allmänna Villkor reglerar Clarion Hotel Stockholm AB:s, org. nr 556587-6322, (”Hotellet”) kunds (”Kunden”) access och användning av Clarion Hotel Stockholms nätbutik på www.choice.se/clarion/stockholm (”Webbplatsen”).

Allmänt
Genom att använda Webbplatsen och göra beställningar/köp bekräftar Kunden att Kunden har tagit del av och accepterar dessa Allmänna Villkor för användning av Webbplatsen och att ett bindande avtal träffats med Hotellet. Vidare förbinder sig Kunden att inte använda Webbplatsen för illegala ändamål eller på annat sätt som är oförenligt med dessa Allmänna Villkor.

Omfattning
Webbplatsen ägs av Hotellet. Syftet med Hotellets webshop på Webbplatsen är att tillhandahålla en möjlighet för direktköp av presentkort (”Presentkortet”) och/eller produkter (”Produkter”). Presentkortet gäller som betalning, eller delbetalning, på Clarion Hotel Stockholm på Ringvägen 98 i Stockholm (”Hotellet”) för bland annat hotellrum, SPA-behandlingar/produkter i Elements Spa, mat och dryck i restaurangen Eatery Social och/eller andra Produkter.   

Betalning 
Priset för Presentkortet och Produkter anges på Webbplatsen i enlighet med Hotellets vid var tidpunkt gällande prislista för Presentkortet och Produkter. Betalning sker i samband med beställning/köp och skall erläggas med VISA- eller Mastercard-kreditkort. På grund av Hotellets säkerhetsrutiner, accepterar Hotellet endast svenska VISA- eller Mastercard-kreditkort. Kundens online-betalning är säkerhetsskyddad genom att Clarion använder betalningstjänster från DIBS ( www.dibs.se ) samt Kundens kortinläsare. DIBS:s system är godkända av alla större svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS, av VISA och av MasterCard för att förmedla betalningstransaktioner av högsta säkerhetsklass.

All kommunikation mellan Webbplatsen och Kundens bank utförs av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Betalningen sker på en säker webbplats och visas genom att adressen på betalningssidan börjar med ”https://” samt att det visas en hänglås-symbol i nedre högra hörnet av web-browsern. Clarion har därmed aldrig tillgång till Kundens kreditkortsinformation och kan således inte registrera eller lagra Kundens kreditkortuppgifter. DIBS stödjer också 3D Secure för att identifiera kreditkortsinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kreditkortuppgifter. Om Kundens kreditkort är anslutet till 3D Secure kommer Kunden att kopplas över till sin bank för verifiering innan betalningen kan godkännas.  

Leverans och leveranskostnad
Presentkortet levereras med rekommenderad post till den adress Kunden angivit som leveransadress och Kunden hämtar själv ut det på ditt postkontor, tag med legitimation.

Hotellet tar en minsta fraktavgift om 100 kronor för porto och hantering, för att säkert skicka presentkortet eller varan till angiven adress. För frakt av Hotellkuddar utgår ett porto på minst 200 kr/kudde och därefter högre fraktkostnad beroende på antal. Om Kunden hämtar Presentkortet eller Produkten på Hotellet (Ringvägen 98, Stockholm) utgår ingen kostnad för porto. Presentkortet eller Produkten kommer att finnas för avhämtning i Hotellets reception samma dag som beställningen/köpet görs under förutsättning att beställningen/köpet görs före klockan 12.00 måndag till fredag. Vid beställning/köp efter klockan 12.00 eller lördag till söndag kan Presentkortet eller Produkten hämtas dagen efter Kundens beställning/köp.

Vid köp av biljetter är din orderbekräftelse din biljett och ska kunna uppvisas på eventet tillsammans med legitimation. 

Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kunden möjlighet att ångra beställning/köp inom 14 dagar (”Ångerfristen”) under förutsättning att beställningen/köpet inte avser hotellövernattning, restaurangbesök eller annan liknande fritidsaktivitet. Ångerfristen räknas från den dag köpet/beställningen gjordes.

Värdehandling 
Presentkortet är en värdehandling och används som betalningsmedel när Kunden besöker Hotellet. Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och om Kunden förlorar Presentkortet kan det inte ersättas.

Valuta 
Alla priser på Webbplatsen samt i dessa Allmänna Villkor är angivna i svenska kronor (SEK).   

Moms 
Eftersom försäljning av Presentkortet är försäljning av en s.k. ”fler-funktions-voucher” utgår ingen moms vid betalning av Presentkortet. Skattskyldigheten inträder istället vid nyttjandet av Presentkortet. Moms är inkluderad i överiga Produkter som säljs i webbshoppen.

Kvitto 
Vid avslutat köp erhåller Kunden ett kvitto som kan skrivas ut direkt. Kvittot skickas även till den e-mailadress Kunden har angivit.   

Giltighet

Presentkortet gäller som betalning eller delbetalning på Hotellet för bland annat hotellrum, SPA-behandlingar i Elements Spa, mat och dryck på restaurangen Eatery Social och/eller köp av Produkter till det värde som anges på Presentkortet alternativt till den upplevelse som Presentkortet ställts ut på. Presentkortet har en giltighetstid uppgående till ett år från det datum som anges på Presentkortet.

Hantering av personuppgifter

De uppgifter du anger behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgifterna kommer att behandlas för att Hotellet skall kunna fullgöra sina åtaganden och sina skyldigheter gentemot Kunden. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Hotellets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och – om Kunden inte har begärt spärr mot direktreklam – användas för att ge Kunden erbjudanden om nya produkter och tjänster.
Cookies
Cookies är nödvändiga för att Kunden skall kunna nyttja Webbplatsen och dess funktioner. Webbplatsen använder cookies när Kunden besöker den. En cookie är en liten informationsfil som placeras i Kundens dator. Cookien kan inte identifiera Kunden personligen, endast den webbläsare som finns installerad på Kundens dator och som denne använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på Kundens dator.

Webbplatsen använder sig av så kallade session-cookies. Dessa innehåller en ID-sträng för att Hotellets servrar skall kunna urskilja Kundens webbläsare från andra besökares webbläsare. En session-cookie sparas i minnet så länge Kunden besöker Webbplatsen. Så snart Kunden lämnar Webbplatsen eller stänger webbläsaren så raderas Kundens session och därmed också Kundens session-cookie.

Kunden har rätt att förhindra att Webbplatsen lagrar cookies på dennes dator, men kan då av funktionella skäl inte använda Webbplatsen längre. Kunden kan också själv välja på vilken nivå denne vill acceptera cookies för sin webbläsare.  

Ändring av Allmänna Villkor
Hotellet äger rätt att från tid till annan ändra dessa Allmänna Villkor. Därför uppmanas Kunden att kontinuerligt ta del av de Allmänna Villkoren i samband med besök på Webbplatsen. Användning av Webbplatsen efter det att Hotellet uppdaterat de Allmänna Villkoren skall anses utgöra accept av de uppdaterade villkoren.   

Övrigt 
Dessa Allmänna Villkor utgör en del av det köpeavtal mellan Kunden och Hotellet som träffas genom att Kunden beställer/köper Presentkortet eller Produkter på Webbplatsen. Parternas signaturer skall inte krävas för att ett bindande avtal skall anses ha kommit till stånd.

Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor befinnas ogiltig skall detta inte innebära att dessa Allmänna Villkor i sin helhet är ogiltiga utan den ogiltiga bestämmelsen skall ersättas med en bestämmelse som överensstämmer med syftet och ändamålen med Kundens och Hotellets avtalsförhållande.   

Force majeure
Clarion skall vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Hotellet inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits.

Tillämplig lag och tvist
Tvist rörande tillämpning och tolkning av dessa Allmänna Villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom överenskommelse. Om Kunden och Hotellet inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten i enlighet med svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.    

Kontaktinformation
För frågor som rör Clarions webshop eller Webbplatsen, vänligen kontakta cl.stockholm@choice.se .